ایران داکز هیچگونه مسئولیتی در قبال

۱- فایل های آپلودی فروشندگان غیر از خود را نداشته و صرفاً یک بستر فعال در زمینه اشتراک گذاری و فروش فایل های خام حوزه طراحی می باشد.

۲- تبعات ناشی از هر گونه استفاده از مضامین این سایت را بر عهده نمی‌گیرد.